Algemene Voorwaarden Coaching Centrum De Roos - Jolanda van Bavel 06 - 45 62 42 75

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemene Voorwaarden Coaching Centrum De Roos


Algemene Voorwaarden van Coaching Centrum De Roos:

De onderstaande algemene vooraarden zijn van toepassing op alle afspraken, consulten, sessies, behandelingen, cursussen, inwijdingen, Initiaties,workshops en individuele coaching trajecten binnen Coaching Centrum De Roos. Als u een afspraak, een consult, een sessie, een behandeling aangaat of deelneemt aan een cursus,workshop en individueel coaching traject binnen Coaching Centrum De Roos dan gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

1. Een consult / een sessie / een behandeling:
*Een consult / een sessie is alleen mogelijk op afspraak.
*De kosten voor een consult, een sessie of een behandeling staan vermeld op de website van Coaching Centrum De Roos, www.coahcingcentrumderoos.nl, zijn actueel tenzij anders met u is overeengekomen.
*Na een afspraak, een consult, een sessie of behandeling dient u de betaling contant te voldoen. Als vooraf met u is overeengekomen dat u op rekening kan betalen dan dient u de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.

*Terugbetaling of vergoeding van de door Coaching Centrum De Roos geleverde diensten is niet mogelijk.

*Een afspraak, een consult, een sessie of de behandeling kan tot 24 uur van tevoren zonder verdere kosten afgezegd worden. Bij annulering binnen 24 uur dan behoudt Coaching Centrum De Roos zich het recht voor de kosten van de afspraak, het consult, de sessie of de behandeling in rekening te brengen.

*Een consult, een sessie, een behandeling of een andere dienstverlening van Coaching Centrum De Roos kan niet worden gezien als vervanging van de reguliere geneeskunst. Coaching Centrum De Roos zal dan ook nooit een advies geven over medische zaken, medicijnen of behandelingen bij een reguliere arts of psycholoog. Een consult, een sessie of een behandeling kan mogelijkerwijs wel een aanvulling zijn. U dient dit altijd te bespreken met de behandelend arts / psycholoog.

*De consulten, de sessie , een behandeling of andere activiteiten binnen Coaching Centrum De Roos even geen garantie voor verbetering. U neemt deel aan een consult, een sessie, een behandeling op basis van vrije wil. U kunt geen aanspraak maken op de resultaten uit het advies, de begeleiding of de behandeling. Coaching Centrum De Roos is ten allen tijde niet aansprakelijk voor eventuele schade materieel en/of immaterieel, fysiek en/of psychisch in welke vorm dan ook, ontstaan door deelname aan een consult, een sessie, een behandeling of iedere andere activiteit van Coaching Centrum De Roos  tenzij u aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Coaching Centrum De Roos.

*De aansprakelijkheid van Coaching Centrum De Roos, voor eventuele schade in welke vorm dan ook door tekortkomingen, is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van de behandeling, het consult of de sessie.


2. Cursussen / Individuele Coaching trajecten:

*Als u zich aanmeldt voor een van de cursussen en individuele coaching trajecten van Coaching Centrum De Roos dan is er op dat moment een bindende overeenkomst tot stand gekomen.

*Als u afziet van deelname aan een van de cursussen of individuele coaching trajecten waarvoor u zich heeft aangemeld dan dient u dit binnen 14 dagen voor de aanvangsdatum bij Coaching Centrum De Roos aan te geven. Dit kan zowel schriftelijk als telefonisch.

*Bij annulering van uw aanmelding voor een van de cursussen en individuele coaching trajecten brengt Coaching Centrum De Roos 35 % van het totaalbedrag van de cursus en individueel coaching traject als administratiekosten bij u in rekening. Als u al een bedrag heeft betaald dan zal Coaching Centrum De Rooshet restant binnen 14 dagen aan u terugbetalen.

*Als u aangeeft dat u een individueel coaching traject of individuele cursus, waarvoor u zich heeft opgeven, op de afgesproken datum niet kan volgen of aanwezig zou kunnen zijn, dan kunnen we dit voor u doorschuiven naar een andere datum. 

* Geeft u zelf aan te stoppen tijdens de het Coaching Traject wordt er geen resitutie verleent.

*Als u zich heeft aangemeld voor een van  het individuele coaching traject van Coaching Centrum De Roos dan dient het totaal verschuldigde bedrag voor aanvang van de cursus geheel te zijn voldaan en anders volgens afspraak.

*Als u in termijnen wilt betalen dan kunt u dit aangeven bij aanmelding van de cursus. Coaching Centrum De Roos zal u dan verder informeren over de gang van zaken. Bij voortijdig stoppen van het traject / cursus, blijft u een betaalverplichting houden tot het totalen bedrag is voldaan.


3. Betaling ineens of in termijnbetalingen:

*U kunt het lesgeld ineens voldoen of in termijnen.
*Betaalt u ineens dan dient u het lesgeld voor de 1e les voldoen.
*Bij voortijdig stoppen van het traject / cursus, blijft u een betaalverplichting houden tot het totalen bedrag is voldaan.


*Bij het niet tijdig voldoen van het lesgeld kan Coaching Centrum De Roos  de lessen direct staken ,terwijl de verplichting tot betaling van het lesgeld blijft bestaan. De eventueel door Coaching Centrum De Roos te maken kosten ter inning van achterstallige lesgelden komen ten laste van de nalatige cursist.

*Terugbetaling of vergoeding van de door Coaching Centrum De Roos  geleverde diensten is niet mogelijk.

4. Disclaimer:

De inhoud van website van Coaching Centrum De Roos  , www.coachingcentrumderoos.nl ,
 is met zorg samengesteld.
Toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Coaching Centrum De Roos   is niet aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

5.Wet bescherming persoonsgegevens:

Alles wat besproken wordt tijdens consulten, sessies en behandelingen is en blijft vertrouwelijk. Inhoudelijke informatie word alleen naar buiten gebracht nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven.
Bij de uitvoering van alle activiteiten is de bescherming van uw persoonsgegevens voor Coaching Centrum De Roos   van het grootste belang. Uw persoonsgegevens worden daarom met uiterste zorg behandeld. Coaching Centrum De Roos   verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Coaching Centrum De Roos  verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze niet aan derden ter beschikking stellen. Ook alle overige informatie die u aan Coaching Centrum De Roos   verstrekt wordt strikt vertrouwelijk behandeld en zal nimmer aan derden beschikbaar 
worden gesteld.


Een consult, een sessie, een behandeling of een andere dienstverlening van Coaching Centrum De Roos kan niet worden gezien als vervanging van de reguliere geneeskunst.  
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu